AKTUALIZACJA ROZKŁADU JAZDY: 21.06.2019, PRZETARGI: 25.06.2019

Uprawnienie do przejazdów bezpłatnych dla uczniów szkoły podstawowej

2017-11-27 19:39:34
2018-12/1544016532-darmowybilet.png

 

Od dnia 01 stycznia 2018 roku wprowadzone zostaje w wejherowskiej komunikacji miejskiej nowe uprawnienie do przejazdów bezpłatnych dla dzieci szkół podstawowych z Wejherowa, Redy i Luzina.

Obowiązująca treść uprawnienia do przejazdów bezpłatnych brzmi:
„w każdym roku szkolnym w okresie od dnia 1 września do dnia 30 czerwca każdy uczeń/uczennica szkoły podstawowej zameldowany w granicach administracyjnych Miasta Wejherowo lub Miasta Reda lub Gminy Luzino na podstawie wejherowskiej karty elektronicznej z zakodowanym uprawnieniem do przejazdu bezpłatnego i ważną legitymacją szkolną"

1. Kto będzie mógł korzystać z tego uprawnienia:
• Dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej zameldowane w granicach administracyjnych Miasta Wejherowo lub Miasta Reda lub Gminy Luzino.
2. Kiedy będzie obowiązywało to uprawnienie:
• Uprawnienie zacznie obowiązywać od 01 stycznia 2018 roku. Podróże wykonywać będzie można w każdy dzień tygodnia (od poniedziałku do piątku i w sobotę, niedzielę i święto) dowolną ilość razy.
• Uprawnienie do przejazdów bezpłatnych wydawane będzie w formie elektronicznej i kodowane na imienną ważną kartę elektroniczną, której wystawcą jest Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. na okres 10 miesięcy tj. od 1 września do 30 czerwca każdego roku szkolnego. Po raz pierwszy uprawnienie będzie kodowane na okres 6 miesięcy z terminem od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku.
• Uprawnienie obowiązywać będzie wyłącznie na wszystkich liniach autobusowych wejherowskiej sieci komunikacji miejskiej obsługiwanej autobusami MZK Wejherowo.
3. Kiedy nie będzie obowiązywało to uprawnienie:
• Uprawnienie to nie będzie obowiązywało w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia każdego roku, tj. podczas letnich wakacji szkolnych. W okresie tym uczniowie zachowują dotychczasowe prawo do przejazdów ulgowych z ulgą w wysokości 50%.
4. Jak korzystać z uprawnienia do przejazdów bezpłatnych dla dzieci szkół podstawowych podczas podróży liniami wejherowskiej komunikacji miejskiej pojazdami MZK Wejherowo:
• Posiadać zawsze przy sobie ważną wejherowską imienną kartę elektroniczną.
• Posiadać zawsze przy sobie ważną legitymację szkoły podstawowej.
• Podczas wsiadania/wysiadania do/z autobusu zawsze kasować kartę w autobusowym kasowniku biletów elektronicznych.
• Podczas kasowania karty w kasowniku należy zwracać uwagę na sygnały dźwiękowe i komunikaty emitowane przez kasownik biletów elektronicznych informujące o ważności posiadanych uprawnień.
• Podczas kontroli biletowej zawsze okazywać kontrolerowi biletowemu swoją kartę elektroniczną oraz legitymację szkolną.
• Brak podczas kontroli biletowej ważnej wejherowskiej imiennej karty elektronicznej i legitymacji szkolnej jest przejazdem bez ważnego biletu i podlega opłacie dodatkowej w wysokości zgodnej z wejherowską taryfą biletową.
• W przypadku uszkodzenia/zagubienia karty elektronicznej wystąpić należy o jej wtórnik wraz z odtworzeniem posiadanych uprawnień do przejazdów wejherowska komunikacją miejską.
5. Co należy zrobić, aby korzystać od 01 stycznia 2018 roku z uprawnienia do przejazdów bezpłatnych wszystkimi liniami wejherowskiej komunikacji miejskiej przez uczennice i uczniów szkół podstawowych:
5.1. Dla osób posiadających ważną wejherowską kartę elektroniczną:
• Zgłosić się w terminie od 13 grudnia 2017 roku z wejherowską kartą elektroniczną do działu KARTA ELEKTRONICZNA w Wejherowie przy ulicy Tartacznej 2 (Baza MZK Wejherowo) w godzinach od 08:00 do 14:30,
• Przedstawić do wglądu ważną legitymację szkolną,
• Potwierdzić adres zameldowania składając oświadczenie zawierające adres zameldowania podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.
5.2. Dla osób nie posiadających wejherowskiej karty elektronicznej należy złożyć:
5.2.1. Wniosek w wersji papierowej:
• Złożyć wniosek o wydanie imiennej karty elektronicznej wraz z oświadczeniem potwierdzającym adres zameldowania podpisane czytelnym podpisem przez rodzica lub opiekuna prawnego.
• Czytelnie wypełnić wszystkie rubryki wniosku łącznie z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie użytkowania Karty elektronicznej w Miejskim Zakładzie Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.
• Czytelnie wypełnić oświadczenie potwierdzające adres zameldowania dla osoby, która będzie uprawniona do przejazdów bezpłatnych dla uczniów szkoły podstawowej.
• Do wniosku o wydanie imiennej karty elektronicznej dołączyć aktualne zdjęcie legitymacyjne (nie przyklejać), które zostanie zwrócone przy odbiorze karty.
• Dokonać jednorazowej zapłaty za wydanie karty elektronicznej w wysokości 10 zł.
• Wniosek o wydanie imiennej karty elektronicznej oraz oświadczenie potwierdzające adres zameldowania w wersji papierowej złożyć można w kasie spółki MZK Wejherowo przy ulicy Tartacznej 2 w godzinach jej pracy (pon: 9.00 - 17.00; wt - pt: 9.00 - 16.00 z przerwą 11.30 - 12.00; w soboty i niedziele: nieczynne), lub przesłać listem pocztowym na adres Spółki MZK Wejherowo.
• Wniosek o wydanie imiennej karty elektronicznej w wersji papierowej dostępny jest w siedzibie Spółki, a bez ograniczeń można go wydrukować ze strony internetowej www.mzkwejherowo.pl/pliki/wniosek.pdf
• Oświadczenie potwierdzające adres zameldowania w wersji papierowej dostępne jest w siedzibie Spółki, a bez ograniczeń można je wydrukować ze strony internetowej www.mzkwejherowo.pl/pliki/oswiadczenie.pdf
Kartę będzie można odebrać w kasie spółki w każdy dzień roboczy w godzinach jej pracy (pon: 9.00 - 17.00; wt - pt: 9.00 - 16.00 z przerwą 11.30 - 12.00; w soboty i niedziele: nieczynne).
• Termin odbioru imiennej karty elektronicznej podany zostanie podczas składania wniosku.
5.2.2. Wniosek w wersji elektronicznej:
• Należy wejść na stronę FORMULARZA ELEKTRONICZNEGO i każdym etapie wypełniać poszczególne pola zgodnie z instrukcją.
• W Etapie I należy szczególną uwagę na wybór właściwej pozycji „żądany status karty" i wybrać „Bezpłatny – uczeń szkoły podstawowej" (dostępny od 4 grudnia 2017r.)
• Wybór tego typu uprawnienia spowoduje wyświetlenie elektronicznego oświadczenia, które musi zostać wypełnione i podpisane poprzez zaznaczenie znacznika
• Przy wybraniu opcji wysyłka karty elektronicznej Pocztą Polską należy zapoznać się z warunkami zamawiania i użytkowania Karty elektronicznej zaznaczając znacznik. Warunki zamawiania i użytkowania Karty elektronicznej dostępne są w DODATKOWYCH INFORMACJACH na stronie http://mzkwejherowo.pl/dodatkowe-informacje
• Wniosek w wersji elektronicznej można składać przez 24 godziny na dobę.
• Przy złożeniu wniosku w wersji elektronicznej kartę można odebrać:
o w kasie spółki w każdy dzień roboczy w godzinach 09:00 – 16:00 w poniedziałki do 17:00 z przerwą od 11:30 do 12:00,
o karta może zostać dostarczona przesyłką pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres pocztowy w Polsce, za dodatkową opłatą 6,10 zł, którą należy wnieść razem z zapłatą za wydanie karty elektronicznej na rachunek MZK Wejherowo,
o sprawdzenie na jakim etapie realizacji jest złożony wniosek drogą internetową można dokonać w Internetowym Systemie Obsługi Karty Elektronicznej.
6. Kiedy będzie można złożyć wniosek o wydanie karty elektronicznej dla zakodowania uprawnienia do przejazdów bezpłatnych dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej:
• Wniosek o wydanie nowej imiennej karty elektronicznej można składać od 04 grudnia 2017 roku.
• Zapisanie uprawnienia do przejazdów bezpłatnych na kartach już wydanych będzie można dokonywać od 13 grudnia 2017 roku w siedzibie spółki MZK Wejherowo w dziale KARTA ELEKTORNICZNA, w każdy dzień roboczy w godzinach od 07:30 do 14:30, po złożeniu oświadczenia potwierdzającego adres zameldowania podpisanego czytelnym podpisem przez rodzica lub opiekuna prawnego oraz okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.
7. Kto może odebrać imienną wejherowską kartę elektroniczną:
• Rodzic lub opiekun prawny składający wniosek o wydanie imiennej wejherowskiej karty elektronicznej i oświadczenie potwierdzające adres zameldowania lub osoba przez nich upoważniona legitymująca się ważnym dokumentem tożsamości.
• Osoba, która ukończyła 13 rok życia i odbierająca wejherowską imienna kartę elektroniczną na swoje imię i nazwisko po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.
8. Zwrot wniesionej zapłaty za kartę w wysokości 10 zł może być dokonywany po spełnieniu n/w warunków:
o karta nie może być uszkodzona mechaniczne,
o karta musi posiadać w swoim mikroprocesorze elektroniczny zapis umożliwiający jej identyfikację,
o należy przedstawić dowodu zapłaty oraz odcinek "A" wniosku o wydanie imiennej Karty elektronicznej.