AKTUALIZACJA ROZKŁADU JAZDY: 01.01.2020, PRZETARGI: 25.06.2019

Dodatkowe informacje

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. w Wejherowie przedstawia rodzaje biletów oraz warunki zamawiania i korzystania z Karty elektronicznej:

 1. Zapłatę za każdy przejazd autobusem MZK Wejherowo Pasażer ma obowiązek dokonywać poprzez skasowanie zakupionego wcześniej biletu obowiązującego w sieci wejherowskiej komunikacji miejskiej. Posiadacze kart elektronicznych mają obowiązek ich kasowania w kasownikach biletów elektronicznych podczas każdego wsiadania/wysiadania do/z pojazdu.
 2. Przy przejazdach stosować można następujące rodzaje biletów:
 • w wersji papierowej:
  • jednorazowe normalne,
  • jednorazowe ulgowe,
  • jednorazowe przejazdy bezpłatne.
 • w wersji karty elektronicznej:
  • okresowe normalne,
  • okresowe ulgowe,
  • pięciodniowe,
  • 24 godzinne,
  • jednorazowe normalne z "portmonetki",
  • jednorazowe ulgowe z "portmonetki",
  • jednorazowe przejazdy bezpłatne.

Bilety okresowe sprzedawane są wyłącznie w wersji elektronicznej. Dostępne są bilety okresowe miesięczne (ważne na jeden miesiąc kalendarzowy) oraz 30 dniowe (ważne na okres kolejnych 30 dni), a także bilety 5 dniowe (ważne przez okres kolejnych 5 dni od daty pierwszego skasowania) i 24 godzinne (ważne przez 24 godziny od godziny skasowania). Ilość przejazdów na podstawie biletów okresowych w okresie ich ważności jest nieograniczona.

Bilety jednorazowe sprzedawane są w wersji papierowej i elektronicznej.

Bilety jednorazowe ważne są po skasowaniu do końca danego kursu. Bilety jednorazowe sprzedawane z drukarki autobusowej nie podlegają kasowaniu w kasownikach i ważne są do końca danego kursu.

Pasażer wejherowskiej sieci komunikacji miejskiej w Wejherowie nie posiadający Karty elektronicznej ma prawo do złożenia wniosku o jej wydanie.

Wniosek o wydanie Karty elektronicznej można odebrać w Kasie Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o., 84-200 Wejherowo, ul. Tartaczna 2 lub pobrać ze strony http://mzkwejherowo.pl/wzor-wniosku.

Wniosek o wydanie Karty elektronicznej można składać również drogą elektroniczną na stronie https://wniosek.mzkwejherowo.pl.

Wniosek należy czytelnie wypełnić, dołączyć aktualne zdjęcie i złożyć w Kasie MZK Wejherowo przy ulicy Tartaczna 2, lub przesłać listownie na adres: Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o., 84-200 Wejherowo ul. Tartaczna 2.

Termin odbioru Karty elektronicznej wynosi do 21 dni od daty wpłaty opłaty za wydanie Karty elektronicznej do Kasy Spółki lub wpływu na rachunek bankowy MZK Wejherowo.

Uwaga!!!

Przy wniosku składanym drogą elektroniczną zgoda na przetwarzanie danych lub upoważnienie osoby trzeciej do odbioru karty elektronicznej lub złożenie oświadczenia o zameldowaniu ucznia szkoły podstawowej jest wyłacznie w formie elektronicznej poprzez zanczenie checkboxu. W przypadku posiadania przez Wnioskodawcę opiekuna prawnego Kartę elektroniczną odebrać może opiekun prawny.

Jeżeli wniosek o wydanie karty został złożony w Kasie Spółki lub listownie i posiada podpis na zgodę o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie obsługi karty elektronicznej, Kartę elektroniczną imienną może odebrać również inna osoba po okazaniu swojego dokumentu tożsamości (np. dowód osobisty, legitymacja szkolna, upoważnienie) i składając czytelny podpis potwierdzający odbiór karty.

Dla wniosku o wydanie Karty elektronicznej złożonego poprzez INTERNETOWY SYSTEM OBSŁUGI KARTY ELEKTRONICZNEJ na stronie https://wniosek.mzkwejherowo.pl, Wnioskodawca może zamówić dodatkową usługę dostawy Karty elektronicznej na podany adres w Polsce, przesyłką pocztową ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wybór usługi dostawy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru poprzedzony musi być zapłatą w wysokości 6,10 zł. Zapłatę należy wnieść jednocześnie z opłatą za wydanie karty.

Osobisty odbiór Karty elektronicznej następuje w Kasie MZK Wejherowo 84-200 Wejherowo, ul.Tartaczna 2, po sprawdzeniu uiszczenia opłaty za Kartę w wysokości 10 złotych.

Osoby korzystające z przejazdów bezpłatnych lub ulgowych, przed złożeniem wniosku lub wydaniem Karty elektronicznej zobowiązane są przedstawić oryginalne dokumenty potwierdzające posiadanie takich uprawnień do wglądu.

Kartę elektroniczną na okaziciela można odebrać natychmiast po uiszczeniu jednorazowej opłaty za wydanie Karty w wysokości 10 złotych, bez wypełniania jakichkolwiek wniosków.

Dokonywanie zapłaty za przejazd Kartą elektroniczną poprzedzone musi zostać zakupieniem właściwego rodzaju biletu. Karty elektroniczne należy kasować w kasownikach biletów elektronicznych podczas każdego wsiadania/wysiadania do/z autobusu MZK Wejherowo.

Karty elektroniczne dla osób posiadających uprawnienia do przejazdów bezpłatnych nie wymagają - poza opłatą za Kartę - wnoszenia żadnych opłat.

Uczniowie szkół podstawowych posiadający uprawnienia do przejazdów bezpłatnych są zobowiązani do rejestracji wejścia/wyjścia do/z autobusu MZK Wejherowo.

Pasażerowie posiadający ważne wejherowskie karty elektroniczne mogą wykorzystywać je do zakupów biletów taryfy biletowej MZKZG w Gdańsku, ZTM w Gdańsku lub ZKM w Gdyni w tym biletów łączonych MZKZG/SKM.

Zasady zwrotu opłaty za kartę:

zwrot oryginalnej Karty elektronicznej, karta nie może być uszkodzona, karta musi posiadać w swoim mikroprocesorze elektroniczny zapis umożliwiający jej identyfikację, przedstawić należy dowód wpłaty i odcinek "B" wniosku o wydanie Karty elektronicznej.

Wszelkie zapytania i uwagi w sprawie Karty elektronicznej prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres mailowy karta.elektroniczna@mzkwejherowo.pl
lub bezpośrednio z wykorzystaniem formularza PYTANIA I REKLAMACJE zamieszczonego na stronie www.mzkwejherowo.pl w zakładce INTERNETOWY SYSTEM OBSŁUGI KARTY ELEKTRONICZNEJ.

Udzielanie odpowiedzi na zapytania i uwagi dotyczące Karty elektronicznej można uzyskać również w dni robocze w godzinach 8:00 - 14:00 pod numerem telefonu 58 572 29 44.

Obowiązują od 24 sierpnia 2018r.