AKTUALIZACJA ROZKŁADU JAZDY: 01.01.2020, PRZETARGI: 25.06.2019

Opłaty dodatkowe

bip.png

Wyciąg z uchwały nr VIIIK/XXVIII/315/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie ustalenia opłat za przewozy środkami miejskiej komunikacji pasażerskiej w Wejherowie

§1

1. Ustala się następujące opłaty dodatkowe:

  1. Opłata dodatkowa pobierana w razie braku odpowiedniego dokumentu przewozu: 60 - krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego (180 zł).
  2. Opłata dodatkowa pobierana w razie naruszenia przepisów o przewozie rzeczy lub zwierząt: 25 - krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego (75 zł).
  3. Opłata dodatkowa pobierana w razie braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu: 50 - krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego (150 zł).
  4. Opłata dodatkowa pobierana w razie spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmianę trasy środka transportu: 190 - krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego (570 zł).
  5. Opłata manipulacyjna uwzględniająca ponoszone koszty czynności związanych ze zwrotem lub umorzeniem opłaty dodatkowej: 6% opłaty dodatkowej pobieranej w razie braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu (9 zł).
  6. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej bezpośrednio kontrolującemu, wysokość opłat dodatkowych określonych w punkcie 1 i 2 obniża się o 50% .
  7. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłat dodatkowych określonych w punkcie 1,2 i 3 obniża się o 30% .

Podstawą do przejazdów bezpłatnych i ulgowych stanowią dokumenty określone przepisami szczegółowymi i wydane przez polskie władze państwowe, samorządowe oraz organizacje i instytucje działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem karty Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO 26 i karty ISIC.

MZK Wejherowo Sp. z o.o. upoważnia firmę Z.W. „Renoma" Sp. z o.o. do kontroli biletów w pojazdach MZK Wejherowo oraz do rozpatrywania reklamacji i prowadzenia postępowania windykacyjnego.

REKLAMACJE I ODWOŁANIA:
W terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, podróżny może wnieść pisemną reklamację. Reklamację można złożyć w Z. W. „Renoma", ul. 3 Maja 67, 81-850 Sopot, tel.:(58)721-39-80 w dni robocze od 07:00 – 15:00 lub w MZK Wejherowo, ul. Tartaczna 2, 84-200 Wejherowo (KASA) w dni robocze od 09:00-16:00 w pon. do 17:00 lub pocztą elektroniczną (w formie dokumentowej) na adres e-mail: reklamacje.wejherowo@zwrenoma.pl. Podróżny posiadający uprawnienie do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów, który nie okazał ważnej w czasie przejazdu karty miejskiej bądź dokumentu uprawiającego do przejazdu ulgowego może w ciągu 7 dni od daty doręczenia niniejszego wezwania (nie wliczając dnia sporządzenia niniejszego wezwania) wnieść reklamację dołączając:

- uwierzytelnioną przez wystawcę dokumentu lub notariusza kserokopię dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego, - oryginału wezwania do zapłaty,
- dowód wniesienia opłaty manipulacyjnej w kwocie 9 zł na wskazane konto. Uchybienie 7-dniowemu terminowi doprowadzi do wygaśnięcia prawa do anulowania opłaty dodatkowej. Szczegółowe warunki przewozu w Wejherowie określają przepisy taryfowe i Przepisy porządkowe oraz Taryfa opłat uchwalona Uchwałą Miasta Wejherowa.


Informujemy, że:
• Administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie, ul. Tartaczna 2;
• Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy
pod adresem e-mail: iodo@mzkwejherowo.pl lub na adres siedziby MZK Wejherowo,
• Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.
oraz na podstawie udzielonego upoważnienia przez Z.W. „Renoma" Sp. z o.o. w Sopocie;
• dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu dochodzenia roszczeń i spełnienia innych obowiązków prawnych, mogą być przekazywane m.in. sądom, organom egzekucyjnym, firmom windykacyjnym, pełnomocnikom procesowym;
• dane osobowe będą przechowywane do czasu wyegzekwowania należności, jednak nie krócej niż przez okres niezbędny do celowej obrony praw administratora;
• podstawy prawne przetwarzania danych osobowych znajdują się w aktach
prawnych wskazanych u dołu niniejszego pouczenia (m.in. art. 33a ust. 3 i 4 prawa przewozowego). Zgodnie z art. 33a ust. 7 prawa przewozowego pasażer zobowiązany jest do podania danych osobowych;
• podczas przetwarzania danych osobowych podróżnego w celu wyegzekwowania
należności wyszczególnionych w wezwaniu do zapłaty, decyzje o podjęciu kolejnych działań windykacyjnych mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany. Decydującym kryterium w w/w procesie będzie nieodnotowanie zapłaty należności;
• pasażerowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 15, 16, 17, 18, 21 innych RODO). Ponadto każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych
jej dotyczących narusza obowiązujące przepisy, w tym przepisy RODO.
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz. 1983 z późniejszymi zmianami) (dalej: „prawo przewozowe");
- rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego. (Dz.U.2006.38.266 z późn. zm.);
- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).