AKTUALIZACJA ROZKŁADU JAZDY: 21.11.2016, PRZETARGI: 19.01.2017

Opłaty dodatkowe

  1. Za przejazd bez ważnego biletu opłata dodatkowa wynosi 190 zł.
  2. Za przewóz wózka, zwierząt i bagażu bez ważnego biletu oraz rzeczy wyłączonych z przewozu środkami komunikacji miejskiej opłata dodatkowa wynosi 76 zł.
  3. Za zatrzymanie lub zmianę trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny opłata dodatkowa wynosi 570,00 zł.
  4. Opłata manipulacyjna za anulowanie opłaty dodatkowej 9 zł.
  5. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej bezpośrednio kontrolującemu, wysokość opłat dodatkowych określonych w punkcie 1 i 2 obniża się o 50% .
  6. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłat dodatkowych określonych w punkcie 1 i 2 obniża się o 30% .
  7. Za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu 152,00 zł..

 

Podstawą do bezpłatnych i ulgowych przejazdów są dokumenty określone przepisami szczegółowymi i wydane przez polskie władze państwowe, samorządowe oraz organizacje i instytucje działajace na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (z wyjątkiem karty EURO 26 i karty ISIC). Opłaty dodatkowe określone zostały w uchwale Rady Miasta Wejherowa VIIk/XXII/246/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku.