AKTUALIZACJA ROZKŁADU JAZDY: 03.09.2018, PRZETARGI: 18.03.2019

Opłaty dodatkowe

bip.png

Wyciąg z uchwały nr VIIIK/XXVIII/315/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie ustalenia opłat za przewozy środkami miejskiej komunikacji pasażerskiej w Wejherowie

§1.

1. Ustala się następujące opłaty dodatkowe:

  1. Opłata dodatkowa pobierana w razie braku odpowiedniego dokumentu przeowzu: 60 - krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego (180 zł).
  2. Opłata dodatkowa pobierana w razie naruszenia przepisów o przewozie rzeczy lub zwierząt: 25 - krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego(75 zł).
  3. Opłata dodatkowa pobierana w razie braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu: 50 - krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego (150 zł).
  4. Opłata dodatkowa pobiwerana w razie spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmianę trasy środka transportu: 190 - krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego (570 zł).
  5. Opłata manipulacyjna uwzględniająca ponoszone koszty czynności związanych ze zwrotem lub umowrzenim opłaty dodatkowej: 6% opłaty dodatkowej pobieranej w razie braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu (9 zł).
  6. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej bezpośrednio kontrolującemu, wysokość opłat dodatkowych określonych w punkcie 1 i 2 obniża się o 50% .
  7. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłat dodatkowych określonych w punkcie 1,2 i 3 obniża się o 30% .

 

Podstawą do przejazdów bezpłatnych i ulgowych  stanowią dokumenty określone przepisami szczegółowymi i wydane przez polskie władze państwowe, samorządowe oraz organizacje i instytucje działajace na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem karty Europejskiej Karty Młodizeżowej EURO 26 i karty ISIC.