AKTUALIZACJA ROZKŁADU JAZDY: 01.01.2020, PRZETARGI: 25.06.2019

Uprawnienia MZK Wejherowo

bip.png

Wyciąg z uchwały nr VIIIK/XXVIII/315/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2016 roku
i uchwały nr VIIK/XXXVIII/436/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku
w sprawie ustalenia opłat za przewozy środkami miejskiej komunikacji pasażerskiej w Wejherowie

§4.

I. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. uprawnieni są:

 1. senatorowie i posłowie na Sejm;
 2. dzieci w wieku do lat czterech;
 3. inwalidzi wojenni i wojskowi oraz towarzyszący opiekunowie inwalidów wojennych i wojskowych zaliczonych do I grupy inwalidztwa lub do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 4. osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji oraz osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności oraz towarzyszący im opiekunowie;
 5. niewidomi wraz z towarzyszącym opiekunem - na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych, legitymacji Związku Ociemniałych Żołnierzy RP lub legitymacji wydanej przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, stwierdzającej niepełnosprawność w stopniu znacznym lub umiarkowanym z powodu narządu wzroku lub oznaczonym symbolem 04-O;
 6. osoby, które ukończyły 70 rok życia;
 7. pracownicy, renciści i emeryci jednostek organizacyjnych komunikacji miejskiej oraz członkowie ich rodzin - w zakresie określonym w układzie zbiorowym pracy;
 8. żołnierze rezerwy w dniu rozpoczęcia ćwiczeń w trybie natychmiastowym - na podstawie karty powołania wraz z książeczką wojskową;
 9. osoby posiadające legitymacje " Zasłużonego Honorowego Dawcy PCK " I stopnia;
 10. dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna ruchowo oraz towarzyszący im opiekunowie.
 11. osoby, którym nadano "Honorowe Obywatelstwo Miasta Wejherowa"
 12. każdego roku w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu - każdy pasażer będący właścicielem lub współwłaścicielem samochodu osobowego - na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem.
 13. w każdym roku szkolnym w okresie od dnia 1 września do dnia 30 czerwca – każdy uczeń/uczennica szkoły podstawowej zameldowany w granicach administracyjnych Miasta Wejherowo lub Miasta Reda lub Gminy Luzino – na podstawie wejherowskiej karty elektronicznej z zakodowanym uprawnieniem do przejazdu bezpłatnego i ważną legitymacją szkolną.

 

II. Do korzystania z biletów ulgowych w środkach Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. uprawnieni są:

 1. kombatanci;
 2. studenci szkół wyższych;
 3. uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do dnia 31 grudnia roku ukończenia 24 lat;
 4. dzieci w wieku od 4 do 7 lat;
 5. emeryci i renciści oraz wdowy/wdowcy po emerytach i rencistach, korzystający ze świadczeń emerytalnych bądź rentowych po zmarłym współmałżonku - na podstawie legitymacji emeryta/rencisty wraz z dokumentem tożsamości;
 6. inwalidzi słuchu (głuchoniemi) - członkowie Polskiego Związku Głuchych.
 7. doktoranci - posiadający legitymację doktorancką lub legitymację uczestnika studiów doktoranckich.

 

Podstawą do bezpłatnych i ulgowych przejazdów są dokumenty określone przepisami szczegółowymi i wydane przez polskie władze państwowe, samorządowe oraz organizacje i instytucje działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (z wyjątkiem karty EURO 26 i karty ISIC). Opłaty dodatkowe określone zostały w uchwale Rady Miasta Wejherowa VIk/XV/194/2012 z dnia 20 marca 2012 roku.