AKTUALIZACJA ROZKŁADU JAZDY: 01.01.2020, PRZETARGI: 25.06.2019

Uprawnienia MZKZG

System pobierania opłat bezkontaktową kartą elektroniczną, Bilet metropolitalny

UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH:

Bilety metropolitalne wszystkich rodzajów występują także jako bilety metropolitalne ulgowe, tj. uprawniające do przejazdu z ulgą 50%.

DO KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW ULGOWYCH UPRAWNIENI SĄ:

 • kombatanci - na podstawie legitymacji kombatanckiej;
 • inwalidzi słuchu (głuchoniemi) - na podstawie legitymacji Polskiego Związku Głuchych;
 • emeryci i renciści oraz wdowy/wdowcy po emerytach i rencistach korzystający ze świadczeń emerytalnych i rentowych po zmarłym współmałżonku - na podstawie legitymacji emeryta lub rencisty (legitymacja ZUS, lub innego zakładu ubezpieczeń społecznych) wraz z dokumentem tożsamości;
 • dzieci w wieku 4 do 7 lat;
 • uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, ponadpodstawowych, policealnych i ponadgimnazjalnych do dnia 31 grudnia ukończenia 24 roku życia - na podstawie legitymacji szkolnej;
 • studenci szkół wyższych - na podstawie legitymacji studenckiej;
 • studenci zagranicznych wyższych uczelni do ukończenia 26 roku życia - na podstawie wydanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO<26 "Student" lub karty ISIC;
 • doktoranci - na podstawie legitymacji doktoranckiej lub legitymacji uczestnika studiów doktoranckich.

DODATKOWE INFORMACJE

 • pasażer korzystający z biletu metropolitalnego ma obowiązek posiadać w czasie przejazdu i okazać na żądanie kontrolera w środkach komunikacji zbiorowej bilet metropolitalny uprawniający do przejazdu wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do ulgi;
 • dwa papierowe ulgowe 24-godzinne bilety metropolitalne mogą być łączone w celu uzyskania normalnego 24-godzinnego biletu metropolitalnego;
 • żadne inne bilety będące w ofercie własnej ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni, MZK Wejherowo oraz SKM nie mogą być łączone w celu wykorzystania jako 24-godzinny bilet metropolitalny.