AKTUALIZACJA ROZKŁADU JAZDY: 06.02.2024, PRZETARGI: 29.05.2024

Deklaracja dostępności

bip.png

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.mzkwejherowo.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2013-07-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-04-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa powstała przed wprowadzeniem ustawy, ale jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Poprawienie dostępności strony w obecnym kształcie niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Na stronie internetowej zostały zidentyfikowane m.in. następujące problemy:

 • brak możliwości obsługi większości elementów za pomocą klawiatury,
 • brak opisów alternatywnych dla elementów graficznych,
 • brak wyszukiwarki oraz mapy strony,
 • w filmach publikowanych na stronie brakuje audiodeskrypcji,
 • w dokumentach do pobrania, umieszczonych na stronie, brakuje dodatkowych informacji o formacie, wielkości i ewentualnie języku,
 • w niektórych tabelach umieszczonych na stronie brakuje nagłównków lub ich połączenia ze zbiorami komórek,
 • nie wszystkie elementy graficzne umieszczone na stronie zawierają atrybut <alt> lub jego treść jest niewłaściwa,
 • na stronie znajdują się teksty, które nie spełniają minimalnych wymagań kontrastu dla tła,
 • błędy składni HTML.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2024-04-16
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-04-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Można je zgłosić e-mailowo – mzk.wejherowo@mzkwejherowo.pl lub telefonicznie – 58 572 29 32.

W zgłoszeniu prosimy o podanie: swojego imienia i nazwiska, danych kontaktowych (np. numer telefonu, e-mail), dokładnego adresu strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść oraz opisu, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby najwygodniejszy.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Adres: Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o., ul. Tartaczna 2, 84-200 Wejherowo
 • Email: mzk.wejherowo@mzkwejherowo.pl
 • Telefon: +48 58 572 29 32 (sekretariat)

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

[Odpowiedzialny za treść - Czesław Kordel]
[Wprowadził informację - Maksymilian Rudnik]
[Ostatnio zmodyfikował - Maksymilian Rudnik]
[Data wytworzenia informacji - 16.04.2024 12:16]
[Ostatnia aktualizacja - 16.04.2024 12:16]