AKTUALIZACJA ROZKŁADU JAZDY: 21.10.2021, PRZETARGI: 11.06.2021

Kontrola biletowa

bip.png

Kontrola biletowa

MZK Wejherowo sp. z o.o. upoważnia firmę Zakłady Wielobranżowe "RENOMA" sp. z o.o. do kontroli biletów w pojazdach MZK Wejherowo oraz do rozpatrywania reklamacji i prowadzenia postępowania windykacyjnego.

Opłaty dodatkowe

1. Ustala się następujące opłaty dodatkowe:

Opłata dodatkowa:   u
kontrolera2
w ciągu
7 dni3 
1) pobierana w razie braku odpowiedniego dokumentu przewozu: 60-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego 204 zł 102 zł 142,80 zł
2) pobierana w razie naruszenia przepisów o przewozie rzeczy lub zwierząt: 25-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego  85 zł 42,50 zł 59,50 zł
3) pobierana w razie braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu: 50-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego 170 zł 119 zł
4) pobierana w razie spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmianę trasy środka transportu: 190-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego 646 zł
5) Opłata manipulacyjna uwzględniająca ponoszone koszty czynności związanych ze zwrotem lub umorzeniem opłaty dodatkowej: 6% opłaty dodatkowej pobieranej w razie braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu 10,20 zł 

2. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej bezpośrednio kontrolującemu, wysokość opłat dodatkowych określonych w pkt. 1) i 2) obniża się o 50%.
3. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłat dodatkowych określonych w pkt. 1), 2) i 3) obniża się o 30%.

§ Podstawa prawna: Uchwała nr VIIIk/XV/195/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za przewozy środkami miejskiej komunikacji pasażerskiej w Wejherowie

Reklamacje i odwołania

W terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, podróżny może wnieść pisemną reklamację.

Podróżny posiadający uprawnienie do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów, który nie okazał ważnej w czasie przejazdu Karty Elektronicznej, bądź dokumentu uprawiającego do przejazdu ulgowego może w ciągu 7 dni od daty doręczenia niniejszego wezwania (nie wliczając dnia sporządzenia niniejszego wezwania) wnieść reklamację dołączając:
 uwierzytelnioną przez wystawcę dokumentu lub notariusza kserokopię dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego,
 oryginał wezwania do zapłaty,
 dowód wniesienia opłaty manipulacyjnej w kwocie 10,20 zł na wskazane konto.
Uchybienie 7-dniowemu terminowi doprowadzi do wygaśnięcia prawa do anulowania opłaty dodatkowej. Szczegółowe warunki przewozu w Wejherowie określają przepisy taryfowe oraz przepisy porządkowe i taryfa opłat uchwalona Uchwałą Rady Miasta Wejherowa.

Reklamacje

Osobiście

Zakłady Wielobranżowe "RENOMA"
ul. 3 Maja 67
81-850 Sopot
tel.: +48 58 721 39 80 (wew. 29)
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo sp. z o.o.
Punkt Obsługi Klienta
ul. Tartaczna 2
84-200 Wejherowo
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 9:00 - 11:30, 12:00 - 17:00
wtorek - piątek: 9:00 - 11:30, 12:00 - 16:00

Elektronicznie 

Adres e-mail:
reklamacje.wejherowo@zwrenoma.pl

Ochrona Danych Osobowych

Informujemy, że:
administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie, ul. Tartaczna 2;
administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iodo@mzkwejherowo.pl lub na adres siedziby MZK Wejherowo,
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo sp. z o.o. oraz na podstawie udzielonego upoważnienia przez Zakłady Wielobranżowe "RENOMA" sp. z o.o. w Sopocie;
dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu dochodzenia roszczeń i spełnienia innych obowiązków prawnych, mogą być przekazywane m.in. sądom, organom egzekucyjnym, firmom windykacyjnym, pełnomocnikom procesowym;
dane osobowe będą przechowywane do czasu wyegzekwowania należności, jednak nie krócej niż przez okres niezbędny do celowej obrony praw administratora;
podstawy prawne przetwarzania danych osobowych znajdują się w aktach prawnych wskazanych u dołu niniejszego pouczenia (m.in. art. 33a ust. 3 i 4 prawa przewozowego). Zgodnie z art. 33a ust. 7 prawa przewozowego pasażer zobowiązany jest do podania danych osobowych;
podczas przetwarzania danych osobowych podróżnego w celu wyegzekwowania należności wyszczególnionych w wezwaniu do zapłaty, decyzje o podjęciu kolejnych działań windykacyjnych mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany. Decydującym kryterium w w/w procesie będzie nieodnotowanie zapłaty należności;
pasażerowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 15, 16, 17, 18, 21 innych RODO). Ponadto każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza obowiązujące przepisy, w tym przepisy RODO.

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz. 1983 z późniejszymi zmianami) (dalej: „prawo przewozowe");
rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego. (Dz.U.2006.38.266 z późn. zm.);
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).