AKTUALIZACJA ROZKŁADU JAZDY: 24.08.2022, PRZETARGI: 25.08.2022

Uprawnienia MZK Wejherowo

bip.png

Uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych (wyciąg)

Obowiązują od 14.06.2022 r.

1. Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych

1 Senatorowie i posłowie na Sejm
na podstawie legitymacji senatora lub posła
2 Dzieci do 31.12 (włącznie z tym dniem) roku ukończenia 7 lat
na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka, Wejherowskiej Karty Mieszkańca lub karty elektronicznej z zapisanym uprawnieniem
3 Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna ruchowo oraz towarzyszący im opiekunowie do 31.12 (włącznie z tym dniem) roku ukończenia 24 lat
na podstawie legitymacji lub orzeczenia o niepełnosprawności, Wejherowskiej Karty Mieszkańca lub karty elektronicznej z zapisanym uprawnieniem
4 Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz towarzyszący takiej osobie opiekun (osoba pełnoletnia)
na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej z wpisem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wypisu z treści orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (albo całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji albo niezdolności do samodzielnej egzystencji) wraz z dokumentem tożsamości osoby niepełnosprawnej i dokumentem tożsamości potwierdzającym wiek opiekuna, Wejherowskiej Karty Mieszkańca lub karty elektronicznej z zapisanym uprawnieniem
5 Niewidomi w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz towarzyszący takiej osobie przewodnik (osoba, która ukończyła 13 lat)
na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym lub umiarkowanym z wpisem o niepełnosprawności z powodu wady wzroku (oznaczonej symbolem „04-O", „§26 pkt. 1 lit. h" i „O") lub wypis z treści orzeczenia z wpisem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu wady wzroku wraz z dokumentem tożsamości osoby niepełnosprawnej i dokumentem potwierdzającym wiek przewodnika, Wejherowskiej Karty Mieszkańca lub karty elektronicznej z zapisanym uprawnieniem
6 Osoby, które ukończyły 70 lat
na podstawie dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek ze zdjęciem, Wejherowskiej Karty Mieszkańca lub karty elektronicznej z zapisanym uprawnieniem
 7  Dzieci z niepełnosprawnością do 31.12 (włącznie z tym dniem) roku ukończenia 7 lat oraz towarzyszący takiemu dziecku opiekun (osoba pełnoletnia)
na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej i dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek opiekuna, Wejherowskiej Karty Mieszkańca lub karty elektronicznej z zapisanym uprawnieniem
8 Towarzyszący osobom wymienionym w pkt. 2, 3 i 7 opiekun, będący osobą pełnoletnią, któremu prawo to przysługuje również bez towarzystwa osób wymienionych w p. 2, 3 i 7 (tj. po odwiezieniu dziecka lub w drodze po dziecko) wyłącznie na trasie: miejsce zamieszkania dziecka lub ucznia z niepełnosprawnością – placówka szkolna lub przedszkolna
na podstawie zaświadczenia dla opiekuna ucznia niepełnosprawnego MI-1/2002 wydanego przez placówkę szkolną lub przedszkolną
9 Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi tj. mężczyźni, którzy oddali 18 litrów krwi pełnej (lub odpowiadającej tej objętości innych jej składników)innych jej składników) lub kobiety, które oddały 15 litrów krwi pełnej (lub odpowiadającej tej objętości innych jej składników)
na podstawie odpowiedniej legitymacji Honorowego Dawcy Krwi wraz z dokumentem tożsamości, Wejherowskiej Karty Mieszkańca lub karty elektronicznej z zapisanym uprawnieniem
10 W każdym roku szkolnym w okresie od dnia 1 września do dnia 30 czerwca – każdy uczeń/uczennica szkoły podstawowej zameldowany w granicach administracyjnych Miasta Wejherowa lub Miasta Redy lub Gminy Luzino
na podstawie Wejherowskiej Karty Mieszkańca lub karty elektronicznej z zakodowanym uprawnieniem do przejazdu bezpłatnego i ważną legitymacją szkolną
11 Osoby, którym nadano „Honorowe Obywatelstwo Miasta Wejherowa”
na podstawie legitymacji Honorowego Mieszkańca Wejherowa, Wejherowskiej Karty Mieszkańca lub karty elektronicznej z zapisanym uprawnieniem
12 Każdego roku w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu – każdy pasażer będący właścicielem lub współwłaścicielem samochodu osobowego
na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem
13 Żołnierze rezerwy w dniu rozpoczęcia ćwiczeń, w trybie natychmiastowym
na podstawie karty powołania wraz z książeczką wojskową

2. Uprawnienia do przejazdów ulgowych (50%)

1 Kombatanci
na podstawie legitymacji kombatanta, Wejherowskiej Karty Mieszkańca lub karty elektronicznej z zapisanym uprawnieniem
2 Studenci szkół wyższych
na podstawie legitymacji studenckiej wg wzoru 17 TP-PR lub mLegitymacji Studenckiej (Rozporządzenie MNiSW Dz. U. poz. 662 z 2021), Wejherowskiej Karty Mieszkańca lub karty elektronicznej z zapisanym uprawnieniem
3 Uczniowie i studenci zagranicznych szkół i uczelni do ukończenia 26. roku życia
na podstawie międzynarodowej legitymacji ISIC (International Student Identity Card)
4 Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych do dnia 31.12 (włącznie z tym dniem) roku ukończenia 24 lat
na podstawie legitymacji szkolnej (wg wzoru MEN i MKiDN Dz. U. poz. 2011 z 2018 r.), Wejherowskiej Karty Mieszkańca lub karty elektronicznej z zapisanym uprawnieniem
5 Inwalidzi słuchu (głuchoniemi) członkowie Polskiego Związku
na podstawie legitymacji PZG, Wejherowskiej Karty Mieszkańca lub karty elektronicznej z zapisanym uprawnieniem
6 Emeryci i renciści oraz wdowy/wdowcy po emerytach i rencistach, korzystający ze świadczeń emerytalnych i rentowych po zmarłym współmałżonku
na podstawie legitymacji emeryta/rencisty wraz z dokumentem tożsamości, Wejherowskiej Karty Mieszkańca lub karty elektronicznej z zapisanym uprawnieniem
 7  Doktoranci
na podstawie legitymacji doktoranckiej lub legitymacji uczestnika studiów doktoranckich, Wejherowskiej Karty Mieszkańca lub karty elektronicznej z zapisanym uprawnieniem

Podstawę do przejazdów bezpłatnych i ulgowych stanowią dokumenty określone przepisami szczegółowymi i wydane przez władze państwowe, samorządowe oraz organizacje i instytucje działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem dokumentów wymienionych w ust. 2 punkcie 3.


§ Podstawa prawna: Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa nr 78/2022 z dnia 4 maja 2022 r.