AKTUALIZACJA ROZKŁADU JAZDY: 01.04.2022, PRZETARGI: 22.02.2022

Uprawnienia MZK Wejherowo

bip.png

Uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych od 01.04.2020 r. (wyciąg)

1. senatorowie i posłowie na Sejm bezpłatny 
2. dzieci do ukończenia 7 lat bezpłatny 
3. inwalidzi wojenni i wojskowi oraz towarzyszący opiekunowie inwalidów wojennych i wojskowych zaliczonych do I grupy inwalidztwa lub do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności bezpłatny 
4. osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji oraz osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności oraz towarzyszący im opiekunowie bezpłatny 
5. niewidomi wraz z towarzyszącym opiekunem na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych, legitymacji Związku Ociemniałych Żołnierzy RP lub legitymacji wydanej przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, stwierdzającej niepełnosprawność w stopniu znacznym lub umiarkowanym z powodu narządu wzroku lub oznaczonego symbolem 04-O bezpłatny 
6. osoby, które ukończyły 70 rok życia bezpłatny 
7. pracownicy, renciści i emeryci jednostek organizacyjnych komunikacji miejskiej oraz członkowie ich rodzin - w zakresie określonym w Układzie Zbiorowym Pracy bezpłatny 
8. żołnierze rezerwy w dniu rozpoczęcia ćwiczeń, w trybie natychmiastowym na podstawie karty powołania wraz z książeczką wojskową bezpłatny 
9. osoby posiadające legitymację "Zasłużonego Honorowego Dawcy PCK" I stopnia bezpłatny 
10. dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna ruchowo oraz towarzyszący im opiekunowie bezpłatny 
11. osoby, którym nadano "Honorowe Obywatelstwo Miasta Wejherowa" bezpłatny 
12. każdego roku w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu - każdy pasażer będący właścicielem lub współwłaścicielem samochodu osobowego - na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem bezpłatny 
13. w każdym roku szkolnym w okresie od dnia 1 września do dnia 30 czerwca każdy uczeń/uczennica szkoły podstawowej zameldowany w granicach administracyjnych Miasta Wejherowo lub Miasta Reda lub Gminy Luzino na podstawie wejherowskiej karty elektronicznej z zakodowanym uprawnieniem do przejazdu bezpłatnego i ważną legitymacją szkolną [szczegóły] bezpłatny 

1. kombatanci oraz działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych1 ulgowy
2. studenci szkół wyższych ulgowy
3. uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych do dnia 31 grudnia roku ukończenia 24 lat ulgowy
4. emeryci i renciści oraz wdowy/wdowcy po emerytach i rencistach, korzystający ze świadczeń emerytalnych bądź rentowych po zmarłym współmałżonku - na podstawie legitymacji emeryta/rencisty wraz z dokumentem tożsamości ulgowy
5. inwalidzi słuchu (głuchoniemi) - członkowie Polskiego Związku Głuchych ulgowy
6. doktoranci - posiadający legitymację doktorancką lub legitymację uczestnika studiów doktoranckich ulgowy

Podstawę do przejazdów bezpłatnych i ulgowych stanowią dokumenty określone przepisami szczegółowymi i wydane przez polskie władze państwowe, samorządowe oraz organizacje i instytucje działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO 26 Student i karty ISIC.


§ Podstawa prawna: Uchwała nr VIIIk/XV/195/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za przewozy środkami miejskiej komunikacji pasażerskiej w Wejherowie
1 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie odznaki honorowej i legitymacji dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. 2015 poz. 1252)