AKTUALIZACJA ROZKŁADU JAZDY: 01.04.2022, PRZETARGI: 22.02.2022

Taryfa MZK Wejherowo

bip.png

Taryfa za usługi wejherowskiej komunikacji miejskiej do 31.05.2022 r. (wyciąg)

Bilety jednorazowe

1. Ustala się następujące ceny biletów jednorazowych na jeden przejazd w złotych:

Bilet: Normalny Ulgowy
jednorazowy na jeden przejazd papierowy 3,80 zł* 1,90 zł*

jednorazowy na jeden przejazd elektroniczny
(dostępny również w: jakdojade, zbiletem.pl, MPay, GoPay)

3,40 zł 1,70 zł
*bilety dostępne u kierowcy

2. Bilet jednorazowy na jeden przejazd jest ważny w danym kursie od momentu skasowania do opuszczenia pojazdu przez osobę korzystającą z tego biletu.
3. Bilet papierowy dla nadania mu ważności podlega jednokrotnemu kasowaniu w kasowniku biletów papierowych.
4. Bilet papierowy sprzedawany przez kierowcę autobusu z drukarki autobusowej nie podlega kasowaniu.
5. Bilet elektroniczny dla nadania mu ważności podlega kasowaniu w kasowniku biletów elektronicznych przy wejściu i wyjściu do/z pojazdu.
6. Po skasowaniu biletu jednorazowego w pojeździe zabrania się jego dalszego odstępowania innemu pasażerowi.
7. Ustala się bezpłatny przewóz bagażu podręcznego, wózka inwalidzkiego, wózka dziecięcego, roweru i małych zwierząt domowych (np. psy trzymane na rękach, koty, ptaki).


Bilety okresowe

1. Ustala się następujące ceny biletów okresowych w złotych:

Bilet elektroniczny: Normalny Ulgowy
miesięczny imienny ważny od poniedziałku do piątku 90 zł 45 zł
miesięczny imienny ważny codziennie 98 zł 49 zł
24-godzinny imienny 14 zł 7 zł
24-godzinny na okaziciela 14 zł
miesięczny na okaziciela ważny codziennie 114 zł
5-dniowy na okaziciela 26 zł
Bilety dostępne również na telefon w aplikacji MPay, zbiletem.pl i Jakdojade

2. Bilet imienny 24-godzinny normalny dostępny jest również, jako bilet na okaziciela.
3. Bilet miesięczny ważny jest na okres 1 miesiąca, np.: od 1 marca do 31 marca; od 12 października do 11 listopada.
4. Bilet 5-dniowy jest ważny przez okres 5 kolejnych dni kalendarzowych od daty pierwszego skasowania.
5. Bilet 24-godzinny jest ważny przez 24 godziny od godziny pierwszego skasowania.
6. Bilet okresowy podlega kasowaniu/rejestrowaniu w kasowniku biletów elektronicznych przy wejściu i wyjściu do/z pojazdu.
7. Bilet okresowy nie podlega przeliczeniu na bilet jednorazowy jedno przejazdowy.
8. Bilet okresowy jest biletem elektronicznym przesiadkowym i uprawnia do nieograniczonej liczby podróży i zmiany środka transportu w trakcie realizacji przejazdu wszystkimi liniami wejherowskiej komunikacji miejskiej w okresie swojej ważności.


Opłaty dodatkowe

1. Ustala się następujące opłaty dodatkowe:

Opłata dodatkowa:  
u kontrolera2
w ciągu 7 dni3
1) pobierana w razie braku odpowiedniego dokumentu przewozu: 60-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego 204 zł 102 zł 142,80 zł
2) pobierana w razie naruszenia przepisów o przewozie rzeczy lub zwierząt: 25-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego 85 zł 42,50 zł 59,50 zł
3) pobierana w razie braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu: 50-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego 170 zł 119 zł
4) pobierana w razie spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmianę trasy środka transportu: 190-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego 646 zł
5) Opłata manipulacyjna uwzględniająca ponoszone koszty czynności związanych ze zwrotem lub umorzeniem opłaty dodatkowej: 6% opłaty dodatkowej pobieranej w razie braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu 10,20 zł

2. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej bezpośrednio kontrolującemu, wysokość opłat dodatkowych określonych w pkt. 1) i 2) obniża się o 50%.
3. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłat dodatkowych określonych w pkt. 1), 2) i 3) obniża się o 30%.


§ Podstawa prawna: Uchwała nr VIIIk/XV/195/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za przewozy środkami miejskiej komunikacji pasażerskiej w Wejherowie