AKTUALIZACJA ROZKŁADU JAZDY: 15.07.2024, PRZETARGI: 29.05.2024

Przepisy porządkowe

bip.png

dla pasażerów korzystających z przejazdów pojazdami komunikacji miejskiej w Wejherowie na podstawie uchwały Rady Miasta Wejherowa nr VIIk/VI/48/2015 z dnia 27.03.2015 roku.

§ 1. Postanowienia ogólne:

 1. Wsiadanie i wysiadanie dozwolone są tylko po zatrzymaniu się pojazdu na przystanku.
 2. W sytuacjach awaryjnych dozwolone jest wsiadanie i wysiadanie z pojazdu poza przystankami w miejscu jego zatrzymania i po otwarciu drzwi przez obsługę oraz należy stosować się do poleceń obsługi.
 3. W pojazdach wyposażonych w urządzenie do otwierania drzwi przez pasażera i odpowiednio oznakowanych pasażer ma prawo i obowiązek samodzielnie otwierać drzwi.
 4. Pasażer w celu zatrzymania pojazdu na przystanku na żądanie, chcąc wsiąść do pojazdu powinien z odpowiednim wyprzedzeniem podnieść rękę, a chcąc wysiąść z pojazdu powinien nacisnąć przycisk sygnalizacyjny lub poinformować kierowcę o swoim zamiarze.
 5. Pasażer stojący w pojeździe powinien trzymać się uchwytów.
 6. Pasażer ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i zanieczyszczenia pojazdu oraz innych urządzeń komunikacyjnych powstałych z jego winy, w tym powstałe w związku z przewozem zwierząt lub bagażu.
 7. MZK nie odpowiada za szkody powstałe na skutek przerwy w ruchu lub zmiany trasy przejazdu, odwołania regularnie kursującego środka transportowego i pozostałych zakłóceń wynikających z przyczyn stanowiących siłę wyższą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 8. W przypadku awarii lub uszkodzenia pojazdu pasażerowi posiadającemu papierowy bilet jednorazowy przysługuje prawo kontynuowania podróży na podstawie tego biletu następnym pojazdem jadącym w tym samym kierunku, a pasażerowi posiadającemu jednorazowy bilet elektroniczny - zwrot opłaty na kartę elektroniczną.

 

§ 2. Zabronione jest:

 1. Prowadzenie rozmów z prowadzącym pojazd w czasie jazdy.
 2. Zanieczyszczanie i zaśmiecanie pojazdu oraz niszczenie znajdujących się w nim urządzeń i wyposażenia.
 3. Spożywanie napojów i artykułów żywnościowych mogących zanieczyścić pojazd i odzież innych pasażerów.
 4. Palenie tytoniu, wyrobów tytoniowych i używanie tzw. e-papierosów oraz spożywanie wszelkich napojów alkoholowych.
 5. Umieszczanie na miejscach siedzących bagażu, zwierząt lub przedmiotów mogących je uszkodzić lub zanieczyścić.
 6. Zakłócanie spokoju w pojeździe i zachowywanie się niezgodnie z zasadami współżycia społecznego, w tym granie na instrumentach muzycznych, prowadzenie głośnych rozmów, itp.
 7. Nieuzasadnione dawanie sygnału zatrzymania, używanie hamulca awaryjnego lub otwierania drzwi.
 8. Opieranie się o drzwi w czasie jazdy, wychylanie się przez okna, wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu.
 9. Wsiadanie i wysiadanie do/z pojazdu po sygnale dźwiękowym uprzedzającym o zamykaniu drzwi.

 

§ 3. Zabrania się korzystania ze środków komunikacji miejskiej:

 1. Osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 2. Osobom mogącym narazić współpasażerów lub obsługę pojazdu na wszelkie szkody, obrażenia lub niedogodności lub spowodować uszkodzenie lub zanieczyszczenie pojazdu.
 3. Osobom o widocznych objawach choroby zakaźnej.
 4. Osobom wzbudzającym odrazę brudem lub niechlujstwem.
 5. Osobom na łyżworolkach, wrotkach, łyżwach itp.
 6. Osoby wymienione w pkt. 1-6 oraz wszystkie pozostałe osoby, które nie dostosują się do niniejszych przepisów porządkowych mogą być nie wpuszczone do pojazdu lub z niego usunięte. W wymienionych sytuacjach nie przysługuje zwrot opłaty za przejazd.

 

§ 4. Zakazane jest przewożenie środkami komunikacji miejskiej:

 1. Przedmiotów niestanowiących bagażu podręcznego pasażera, z wyjątkiem przedmiotów i zwierząt, których zasady przewozu zostały uregulowane w paragrafie 5.
 2. Materiałów łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących i innych materiałów niebezpiecznych lub wywołujących uczucie odrazy.
 3. Przedmiotów blokujących przejście, zagrażających bezpieczeństwu ruchu i mogących spowodować zniszczenie pojazdu oraz wyrządzić szkody pasażerom lub narazić ich na niewygodę.
 4. Broni, z wyjątkiem osób, które pełniąc służbę publiczną lub wojskową (np. funkcjonariusze Policji, Żandarmerii Wojskowej) obowiązane są mieć przy sobie odpowiednio zabezpieczoną broń.

 

§ 5. Zasady przewozu wózków, zwierząt, bagażu ręcznego, w tym nart i rowerów:

 1. Wózek i dziecko przewożone w wózku musi być odpowiednio zabezpieczone przez opiekuna.
 2. Wózki dziecięce i inwalidzkie oraz rowery należy przewozić w miejscach do tego wyznaczonych.
 3. Przewóz wózków inwalidzkich o napędzie akumulatorowym dozwolony jest tylko w niskopodłowych pojazdach z wysuwaną rampą wjazdową, po jej opuszczeniu przez obsługę. Osoba na wózku lub inny pasażer powinien wyraźnie z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować kierowcę o konieczności wysunięcia rampy.
 4. Przewóz psów, w liczbie nie większej niż jeden pies pod opieką podróżnego, jest dozwolony, pod warunkiem, że podróżny posiada aktualne świadectwo szczepienia psa, a pies jest trzymany na smyczy i ma założony kaganiec lub przewożony jest w odpowiednim opakowaniu (koszu, skrzynce, klatce).
 5. Małe zwierzęta domowe można przewozić, jeżeli nie są uciążliwe dla podróżnych (np. z powodu hałasu, zapachu) i trzymane na rękach podróżnego. Przewożone zwierzęta powinny być zabezpieczone przed wyrządzeniem szkody.
 6. Osoba niepełnosprawna może podróżować z psem asystującym, który nie ma założonego kagańca pod warunkiem posiadania przy sobie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 7. Przewóz roweru jest dopuszczalny jedynie w kursach lub na odcinku tras o niewielkim zapełnieniu - gdy zajęte są tylko miejsca siedzące lub stoi kilka osób. Przed osobą z rowerem, pierwszeństwo w przewozie posiadają osoby niepełnosprawne oraz pasażerowie z wózkami dziecięcymi.
 8. Narty mogą być przewożone w pojeździe wyłącznie w pokrowcach.
 9. W przypadku powodowania utrudnień podczas podróży pasażer na żądanie współpasażerów, kierowcy lub kontrolerów biletów powinien zdjąć plecak.

 

§ 6. Miejsce dla osób uprzywilejowanych:

Pasażer, który zajmuje miejsce z napisem lub piktogramem "miejsce dla inwalidy", "dla osoby z dzieckiem na ręku", itp., obowiązany jest zwolnić to miejsce w razie zgłoszenia się osoby, dla której miejsce jest przeznaczone.

 

§ 7. Rzeczy znalezione:

Znalazca rzeczy zagubionej w pojeździe powinien przekazać tę rzecz kierującemu pojazdem. Informacji o rzeczach znalezionych udziela Dyspozytor Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. w Wejherowie, ul. Tartaczna 2, telefon 58 572 29 33.

 

§ 8. Kasowanie i zakup biletów w pojeździe:

 1. Pasażer po wejściu do pojazdu ma obowiązek skasować bilet papierowy lub kartę elektroniczną lub zakupić bilet telefoniczny zgodnie z zasadami odpłatności określonymi w taryfie i przepisach taryfowych najpóźniej po ruszeniu pojazdu.
 2. Opłata za bilet zakupiony u prowadzącego pojazd powinna być uiszczona odliczoną kwotą.
 3. Pasażer, który zamierza nabyć bilet u kierującego pojazdem zobowiązany jest wejść do pojazdu przednimi drzwiami, niezwłocznie dokonać zakupu i skasować bilet w najbliższym kasowniku. Kasowaniu nie podlegają bilety jednorazowe zakupione u kierowcy z drukarki autobusowej.
 4. Pasażer ma obowiązek posiadać przez cały czas podróży ważny bilet na przejazd.

 

§ 9. Zasady kontroli biletów:

 1. Kontroler jest uprawniony do kontroli biletów osób, zwierząt lub bagażu oraz dokumentów potwierdzających uprawnienia do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych.
 2. Kontroler biletów podczas kontroli biletów legitymuje się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu.
 3. Na żądanie kontrolera biletów pasażer jest obowiązany wręczyć kontrolerowi ważny bilet (elektroniczny lub papierowy lub telefoniczny). W przypadku posiadania przez pasażera uprawnień do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych pasażer obowiązany jest również do okazania kontrolerowi biletów stosownego dokumentu potwierdzającego uprawnienie. Pasażer posiadający kartę elektroniczną z zapisanym uprawnieniem do przejazdu bezpłatnego wraz z okresem jego ważności zwolniony jest z obowiązku okazywania kontrolerowi stosownego dokumentu potwierdzającego uprawnienie.
 4. Pasażer ma obowiązek uiścić opłatę wynikającą z taryfy oraz opłatę dodatkową w przypadku stwierdzenia przez kontrolera biletowego:
  • braku biletu lub jego nieważności,
  • braku odpowiedniego dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego
  • zabrania do pojazdu bagażu lub przedmiotów, których przewóz jest zabroniony w taryfie,
  • zatrzymania pojazdu lub zmiany trasy bez uzasadnionej przyczyny.
 5. W razie odmowy zapłacenia należności i niemożności ustalenia tożsamości podróżnego kontroler biletowy może zwrócić się do funkcjonariusza Policji i innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawa, uprawnienia do ustalania tożsamości osób, o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości podróżnego.
 6. Kontroler biletów ma prawo zatrzymania za pokwitowaniem biletów i dokumentów, co do których istnieje podejrzenie, że są sfałszowane.

 

§ 10. Odwołanie od nałożonej opłaty dodatkowej:

 1. Odwołując się od nałożonej opłaty dodatkowej należy dołączyć lub okazać zakwestionowany bilet w oryginale.
 2. Nie podlega anulowaniu opłata dodatkowa w przypadku nieokazania w trakcie kontroli ważnego biletu elektronicznego lub papierowego lub telefonicznego lub gdy bilet został zakupiony po nałożeniu opłaty dodatkowej.
 3. Odwołania od nałożonych opłat dodatkowych oraz reklamacje związane z opłatami dodatkowymi składane powinny być zgodnie z instrukcją zamieszczoną na druku wezwania do zapłaty lub w siedzibie MZK Wejherowo.

 

§ 11. Skargi i wnioski pasażerów związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej powinny być kierowane do:

Miejski Zakład Komunikacji
Wejherowo Sp. z o.o.
84-200 Wejherowo,
ul. Tartaczna 2.