AKTUALIZACJA ROZKŁADU JAZDY: 06.02.2024, PRZETARGI: 14.05.2024

Ochrona Danych Osobowych

bip.png

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie, ul Tartaczna 2, 84-200 Wejherowo, informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez MZK Wejherowo, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z MZK Wejherowo, drogą elektroniczną poprzez e-mail: iodo@mzkwejherowo.pl lub pisemnie na adres ul. Tartaczna 2 84-200 Wejherowo.

2. Wskazanie administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI WEJHEROWO Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie przy ul. Tartacznej 2.

3. Inspektor Ochrony Danych
Inspektor Ochrony Danych powołany przez Administratora wykonuje swoje zadania pod adresem siedziby Spółki. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest także pod adresem e-mail: iodo@mzkwejherowo.pl.

4. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
MZK Wejherowo przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:
- świadczenia usługi przewozu środkami komunikacji miejskiej MZK Wejherowo,
- świadczenia usługi w zakresie wydania i użytkowania karty elektronicznej,
- świadczenia usługi w zakresie sprzedaży biletów elektronicznych,
- świadczenia usługi w zakresie kodowania uprawnień bezpłatnych,
- świadczenia usługi w zakresie sprzedaży biletów elektronicznych za pośrednictwem przeglądarki,
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MZK Wejherowo w związku z prowadzeniem działalności handlowej:
- związanych z raportowaniem do organów administracji publicznej na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
- wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
- związanych z rozpatrywaniem skarg i reklamacji,
Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
- przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”),
- przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny),
- przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO, podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym interesem”),
- wykrywania nadużyć i zapobiegania im − przez czas trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy), a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z łączącej nas umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów − przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),
- ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi − przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),
- tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub sieci, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych (np. dotyczących ochrony przychodów) − przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),
- weryfikacji wiarygodności płatniczej − przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji (podstawa prawna: wykonanie umowy); dotyczy to także danych uzyskanych przez nas z innych źródeł, a jeśli zawierają Państwo z nami kolejną umowę − Państwa danych posiadanych już przez nas przed jej zawarciem,
- wsparcia obsługi, w tym poprzez informowanie o awariach, dostosowanie obsługi w oparciu o m.in. dane o ofercie, z której Państwo korzystają, czy o dotychczas złożonych reklamacjach – przez czas trwania łączącej nas umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).

5. Obowiązek podania danych osobowych MZK Wejherowo
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wykonania żądanej usługi przez MZK Wejherowo, ponieważ wynika z realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów MZK Wejherowo.
W zależności od wykonania żądanej usługi wymagane jest podanie następujących danych osobowych:
- imię i nazwisko - dot. świadczenia usługi wymienionej w punkcie III pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6
- numer pesel - dot. świadczenia usługi wymienionej w punkcie III pkt 2, pkt 4
- adres zamieszkania - dot. świadczenia usługi wymienionej w punkcie III pkt 2, pkt 4, pkt 5, pkt 6
- adres zameldowania - dot. świadczenia usługi wymienionej w punkcie III pkt 4
- adres email - dot. świadczenia usługi wymienionej w punkcie III pkt 2, pkt 4, pkt 5, pkt 6
- zdjęcie - dot. świadczenia usługi wymienionej w punkcie III pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6
Brak podania przez Panią/Pana wymaganych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wykonania żądanej na Pani/Pana rzecz. Dane osobowe, które nie są wymagane przepisami prawa dla celów realizowania umowy, zbierane są na podstawie zgody, a ich podanie jest dobrowolne.

6. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
- organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, np. Policji, organom podatkowym i służbom ratowniczym,
- podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie,
- podmiotom wykonującym zadania wynikające z przepisów prawa, takim jak biura informacji gospodarczej, a także bankom i instytucjom w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne,
- podmiotom współpracującym z MZK Wejherowo w realizacji procesów biznesowych i technicznych (np. firmie kontrolującej ważność uprawnień, firmie informatycznej wspomagającej utrzymanie systemów informatycznych), w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz MZK Wejherowo (tzw. procesorzy danych).

7. Okresy przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić MZK Wejherowo lub jakie mogą być podnoszone wobec MZK Wejherowo w zakresie realizacji świadczonych usług na rzecz Pani/Pana, a także w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, ich przetwarzanie zostanie zakończone nie później niż w dniu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych może być cofnięta w dowolnym momencie.

8. Profilowanie
MZK Wejherowo dokonuje przetwarzania danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które polega na wykorzystaniu do oceny niektórych zachowań rynkowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących popytu na usługi przewozowe i inne usługi oferowane przez MZK Wejherowo.

9. Zgoda
Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

10. Prawa osoby, której dane dotyczą
MZK Wejherowo zapewnia Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przez MZK Wejherowo, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, takie jak:
1. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
2. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
- osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
2. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
3. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy:
- przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją oraz
- przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu MZK Wejherowo.

11. Wnioski

12. Polityka prywatności
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo przywiązując szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających stronę internetową na domenie mzkwejherowo.pl informuje, że gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie Internetowy System Obsługi Karty Elektronicznej. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszych stron internetowych. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony. Wszystkie połączenia Użytkownika z serwerem na domenie mzkwejherowo.pl, ifc.emlines.com są szyfrowane.

1. Gromadzenie danych
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również: nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony MZK Wejherowo nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika.
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie Internetowy System Obsługi Karty Elektronicznej. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

2. Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

3. Mechanizm Cookies na stronach internetowych Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo
Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane na stronach MZK Wejherowo nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

4. Odnośniki do innych stron
Strony internetowe MZK Wejherowo zawierają odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie domen mzkwejherowo.pl, wniosek.mzkwejherowo.pl, ifc.emlines.com, biletelektroniczny.pl.

5. Internetowy System Obsługi Karty Elektronicznej
Wyjątkiem od przedstawionych wyżej zasad jest rejestracja adresów poczty elektronicznej osób lub podmiotów, korzystających z udostępnionej usługi wysyłania faktur elektronicznych oraz osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
W odniesieniu do osób, które skorzystały z usługi wysłania wniosku o wydanie karty elektronicznej drogą elektroniczną, odnotowywane są: Imię, Nazwisko, Pesel, adres zamieszkania, zdjęcie, które są niezbędne do wydania karty elektronicznej. Dane są ewidencjonowane w zbiorze danych "Karta Elektroniczna". Ponadto odnotowany jest adres poczty elektronicznej, który służy do wysłania informacji zwrotnej o przyjęciu wniosku. Umożliwia on również indywidualny dostęp do usługi informacyjnej "Status wniosku", który dla administratora oraz składającego wniosek pokazuje status wniosku na dany moment. Dodatkowo dla administratora uprawnionego do przetwarzania danych w tym zakresie w Internetowym Systemie Obsługi Karty Elektronicznej zabezpieczony hasłem dostępu, natomiast osoba składająca wniosek musi znać numer PESEL wpisany do wniosku o wydanie karty.
W odniesieniu do osób lub podmiotów, które skorzystały z usługi złożenia reklamacji drogą elektroniczną, odnotowywane są: temat zgłoszenia, wydawcę karty, numer karty, miejsce zakupu biletu imię i nazwisko, adres email, które są niezbędne do prawidłowej usługi posprzedażnej. Po zakończeniu usługi dane są usuwane.
W odniesieniu do osób lub podmiotów, które skorzystały z usługi sprawdzenia stanu karty, odnotowywane są: numer karty. Po zakończeniu ważności dane są automatycznie usuwane.
W odniesieniu do osób lub podmiotów, które skorzystały z usługi zablokowania karty, odnotowywane są W odniesieniu do osób, które skorzystały z usługi wysłania wniosku o wydanie karty elektronicznej drogą elektroniczną, odnotowywane są: Imię, Nazwisko, Pesel, adres zamieszkania, zdjęcie, które są niezbędne do zweryfikowania i zablokowania karty elektronicznej. Dane są ewidencjonowane w zbiorze danych "Karta Elektroniczna" . Ponadto odnotowany jest adres poczty elektronicznej, który służy do wysłania informacji zwrotnej o przyjęciu wniosku. Umożliwia on również indywidualny dostęp do usługi informacyjnej "Status wniosku", który dla administratora oraz składającego wniosek pokazuje status wniosku na dany moment.
W odniesieniu do osób lub podmiotów, które skorzystały z usługi zakupu biletu przez internet, odnotowywane są: numer karty, adres poczty elektronicznej. Numer karty jest niezbędny do identyfikacji karty przeznaczonej do zapisu biletu, adresu poczty elektronicznej osób lub podmiotów, korzystających z udostępnionej usługi, powiadamiania o kończącym się terminie ważności biletu, wykorzystanie adresu jako loginu do swojego konta, wysyłania faktur elektronicznych oraz osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Imię i Nazwisko wymagane w przypadku wyboru płatności kartą płatniczą (wymóg sektora bankowego).

6. Nie zgadzam się na mechanizm Cookies na stronach Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo
Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie technologii cookies (z języka polskiego ciasteczka) możesz tę funkcję wyłączyć w swojej przeglądarce.

[Odpowiedzialny za treść - Czesław Kordel]
[Wprowadził informację - Krzysztof Nalewajko]
[Ostatnio zmodyfikował - Maksymilian Rudnik]
[Data wytworzenia informacji - 27.04.2016 07:24]
[Ostatnia aktualizacja - 16.04.2024 11:37]